Loading...
You are here:  Home  >  Novels  >  Current Article

Secret Agent

By   /  September 6, 2016  /  No Comments

 

 

Secret Agent Story By Cyclops Chapter 1

—————————————-

Ndakatarisa nepahwindo remota yangu ndikaona varume vatatu vainge vabuda muToyota nhema vachifamba vakananga kunopinda mumba.Handina kuda kuramba ndakangoisa ziso rangu pavarume ava asi ndakabva ndatarisa pa view mirror ndikaona imwe mota zvekare yaibva kumashure Ichimhanya chaizvo ndokusvikopakwa paruti nepandainge ndakapaka mota yangu asi nechepamberi mbichana. Ndakamboita nguva ndakayeva kuti ndinatse kuona kuti mumota iyi muchabuda ani zvekare.Ndakatozoita zvekuvhundutswa nefoni yangu yakaita vibration irimuhomwe ndokubva ndatora mukana iwowo kutarisa kuti ndione kuti mufoni mangu mainge mapinda message kana kuti kaingovawo ka alert kekundizivisa kuti buttery low.Ndakapinza ruoko muhomwe chimbi-chimbi, apa ziso rainge richingori rakatarisa kumota yainge yasvika.Ndakazotarisa foni wanikwe ndi Clive mumwe wangu ainge asenda message yekuti “Who are those guys?”.Iye Clive ainge akapakawo mota yake nechekumapeto kwedzimba dzainge dziripo zvekuti zvese zvaiitika panzvimbo iyi aizviona.Ini ndakabva ndapindura message yake nekukasika ndikati “Handisi kuzivawo shamwari,Mira tione kuti varikuda kumboita nezvei” Ndakakasika kudongorera zvekare nepahwindo ndikaona murume mukobvu achiburuka kubva mumota iyi ndokubva atenderera kuuya kuzovhura musiwo wemota wekumashure.Pakutanga ndakambofunga kuti pamwe mumota umu maiva nemunhu mukuru anoshanda kubazi rehurumende,ndiye aivhurirwa door iri.Asi ndakazoshamisika kuona mwana musikana achibuditswa mumota akabatwa ruoko zvinesimba achimbunyikidzwa.”Ndisiyei mhani,dai mandidzosera kumba kwedu nekuti vabereki vangu varikutonditsvaga!!”akadaidzira mwana uya achiridza mhere zvinova zvakasimudza hasha dzangu.Izwi rake raizwika seremwana ane makore makumi maviri kana kutoraudzira.Ndakashushikana ndikangoti nechemumoyo “ko murume uyu anoshungurudzirei mwana?” “Nyarara apa unondiona kunge baba vako here?”Akataura izvi murume uya ndokubva arova mwana mbama yakarira zvekuti ndakambofunga kuti pamwe pane magetsi aputika kana kuti imheni yainge yarova.Pakarepo ndakabva ndapinza ruoko mubhachi ndokubva ndabata pfuti yangu. Ipapo murume uya akabata mwana ruoko ndokubva arimonya achiriisa kumusana.Mwana akanzwa marwadzo ndokuridza mhere zvekare asi murume mukobvu uyu haana kumira asi akatowedzera kurwadzisa ndokusandudzira mwana pasi.Mumota makazobudawo mumwe mukomana wechidiki akabata tambo ndokubva akandira mumwe wake.Pakarepo murume uye akabva asunga mwana nayo. “Izvi ndizvo zvamanga muchifanira kunge maita kare,Chionai manje mava kupedza nguva.”Mashoko aya ndakamanzwa achibva nechekumusiwo wemba yainge yambopindwa nevarume vandainge ndamboona pakutanga.Ndakatarisa kuti ndione kuti ndiani ainge ataura mashoko aya ndokubva ndazoona murume mutema wandainge ndamboona pavarume vatutu vekutanga achifamba kuenda panzvimbo yaisungirwa mwana netambo. Mwana akamboda kupfakanyuka ndokubva aerekana atsikwa musoro nebhutsu.Ini ndichiona izvi shuñgu dzakandibata ndokubva ndavhura door remota yangu ndikafamba kuenda kwaiva nevarume ava. “That’s enough!!”Ndakataura izvi ndokubva ndanongedzera murume mukobvu nepfuti.Iye akatorawo pfuti yake ndokunongedzera mumusoro wemwana.”Who are you?, Kana ukangoramba uchiswedera padhuze chete, I will shoot her”Murume uyu akataura mashoko aya anova akavhundutsa mwana zvekuti ndakamuona achidedera kunge rutsanga rurumumvura.Ipapo ndakanzwira mwana tsitsi nekùtî ndaisada kuti aûraiwe saka nekudaro ndakabva ndasimûdza maoko angu mudenga. “Oooh okay” ndakataura izvi ndokubva ndamira pakarepo. “Put the gun down”Akadaro murume mutema uye wekubuda mumba.Ipapo ndakabva ndadzikisa pfuti yangu pasi mbichana-mbichana ndakatarisa varume ava kuti ndione zvarikuita.”Dzokera kumashure usiye pfuti yako ipapo”Murume mukobvu akazotaurawo mashoko aya ava kufamba kuuya kwandainge ndiri, pfuti yake akaramba akangoinongedzera but that time it was pointed to me. Ini ndakaita 2 steps kumashure ndichisiya pfuti pasi ndokubva murume mukobvu asvika ndokutsika pfuti yangu. “Saka iwe unozviona sani?, unofunga kuti tirinyore nhai, manje nhasi pako paperera pano.Hana yangu yakarova kunge ngoma iya inorira panotanga nhau pandakaona murume achikoka pfuti yaainge akabata.Ndakanatsa kutarisa chiso chake ndikaona kuti chaisaratidzika semunhu anetsitsi asi chaibuditsa pachena kuti munhu uyu aiva azere nehutsinye.Ndakatarisa kurutivi ndikaona musiwo wemota yainge ina Clive uchivhurika ndikabva ndaziva kuti mumwe wangu avakuuya kuzondinunura. Murume mukobvu akabva aridza pfuti ini ndokutsinzinya ndakamirira kumharwa nebara mumosoro.Pandakatsinzinya kudaro ndakabva ndaita kamunamato kadiki kekuti “Mwari ndirimwana wenyu,ndavekuuya ikoko munditambirewo.”Pakaita 4 seconds ndokubva ndasvinura ndikaona murume achishamisika kuti pfuti yake yainge isina kubuditsa bara.Ndakabva ndatora mukana iwowo kuvhura round kick ndirimumhepo murume uya akawira pasi pfuti yake yakamboenda mûdeñga ndokûbva yazodonha pasi hayô.Iye akabva akambaira achida kusverera pfuti yangu yainge iripasi, apa ainge azara ropa raibuda nemumhino.Ini ndakabva ndabuditsa banga rainge ririmukahomwe kebhurugwa rangu remukati ndokubva ndamubaya zvigumwe.Ndakatora rimwe ruoko rwake ndikariisa kumusana ndokubva ndamusunga nema handcuffs. Clive akasvika akatanga kurovana nemurume mutema ,Hapana kutora nguva ainge atomuwisira pasi ndokumuisawo cheni mumaoko.Mapurisa vakabva vasvikawo ndokupinda mumba mainge mune chimwe chikwata vakasunga munhu wese aivamo.Ini ndakamhanya kunosunungura tambo yainge yasungiswa mwana kuti asarambe achirwadzirwa. Ndakatora banga rangu ndokubva ndatanga kucheka tambo yacho.”What’s your name?” Ndakabvunza izvi ndichisunungura tambo.” Ndinonzi Teresa,thank you so much”Akataura izvi pandakapedza kusunungura tambo ndokubva andimbundira.”No problem dear ,this is my job.” Ndakadaro ndokubva ndasimudza musoro ndikaona Clive achiuya. “Job done kkk” Akadaro Clive.Ini ndakasimuka ipapo ndokubva ndabereka musikana wechidiki kumusana nekuti ainge asisina simba rekufamba. “I wonder how you get this job.Unoziva wena ndazoona watonanaira murume uya pasina nguva yakawanda.”Ndakataura mashoko aya ndichifamba naClive takananga kumota.Mapurisa vakazosara vachitakura vasungwa nekuvaendesa muTruck. Patakasvika kumota ini ndakakasika kugadzirisa bhachi rangu nekuti pfuti dzangu nemapanga zvainge zvava kuone panze.Ndaisada kuti vanhu vaone zvandainge ndinazvo nekuti ndaitya kuti vaizondibvunza kuti ndini ani?.Of course ndaikwanisa kuvaudza kuti “Ndini Peter Nyatando ndakaberekwa musi wa18 Kurume mugore ra1997. I’m a secret agent aneruzivo pabasa rake.Pandainge ndichirimudiki ndakambosvika pakubvunzwa nevadzidzisi kuti unoda kuzoitei kana wakura?,Ini mhinduro dzangu dzaingova dzekuti,When I grow up I want to be a doctor.Izvi zvekuzoita secret agent zvakatozouya ndava nemakore 12 mushure mekunge amai na baba vangu vauraiwa ndakatarisa. Ndainge ndirimuimba yangu yekurarira ndichinyora homework yangu pandakanzwa mhere mhere yaibva ku dining kwainge kune vabereki vangu vachiona havo chivhitivhiti.Ipapo ndakabuda ndikamhanya ikoko kuti ndione kuti chii chaitora nzvmbo ikoko.Ndipo pandakasanganisa maziso nemumwe murume ainge akapfeka sutu nhema ne mask kumeso.Ndakabvunza kuti “Ndiwe ani ?”Ipapo akabva apfura vabereki vangu nepfuti vakafira ipapo ndakayeva.Mr Francis (My boss now) vakabva vapinda ndokupfura mhondi iyi.Asi chiitiko ichi ndinogara ndichichirangarira sekunge chakaitika nezuro.Mr Francis ndivo vakazonditora kuti ndiende ku training nevamwe.Saka basa iri ndakaritanga ndichiri mudiki asi kungoti ndaipihwa ma mission arinyore kuti ndiwane ruzivo. Ndakatyaira mota yangu ndokubva ndaenda kumba.Clive ndiye akazoendesa Teresa kumapurisa kuti vamubvunzisise kuti anogara kupi and stuff.Pandakasvika kumba ndakangojambira pamubhedha ndokubva ndarara ndakadaro nekuti ndainge ndakaneta.Foni yangu yakarira yarirazve asi handina kana kuinzwa.Ndakatozopepuka pava paya yatova ne20 missed calls.”Aaah ndiani anondifonera nguva dzino?”Ndakataura izvi ndichibata foni yangu kuti nditarise kuti aiva ani.Ndipo pandakaona variMr Francis my boss vainge vamboedza kundifonera.Ndakacheka kuti balance yakamira sei ndikaona kuti maiva ne $0,67 zvichireva kuti ndaikwanisa kufonawo back.Ndakabva ndafona pakarepo ende ivo havana kana kutora nguva vasati vapindura foni yavo. “Hello Boss,I saw your missed calls”Ndakataura mashoko aya izwi rangu richinzwika kuti ndainge ndichirinehope.Mr Francis vakandinzwirawo tsitsi saka havana kuzotaura zvakawanda. “You have another mission ,so first thing tomorrow huya kuOffice kwangu.”Vakadaro boss.Ini ndakabva ndawana mufaro mumoyo mangu nekuti ndizvo zvandaifarira izvi.Ndakangoti nechemumoyo,I hope that it’s a big mission now.Ndakazongopindura kuti “Ehoyi shefu ndinouya makuseni chaiwo.”Takataura zvishoma ndokubva tazoitana goodnight .Ndakatarisa pa whatsapp ndikaona ma message akawanda asi vanhu vacho vaingobvunza mubvunzo mumwechete. “Peter hanzi naBoss tine imwe mission wafonerwawo here?….Painge pane message ya Clive, Melisa 1 musikana aizvinzwa pa town na Tafirenyika.Vese ava vaiva ma secret agents vandaishanda navo. Makuseni ndakapepuka nguva dzichiti idzo 5:30 ndokubva ndasekerera nekuti ndainge ndabata nguva kunyangwe hazvo ndainge ndisina alarm.Ndakatora tauro rangu ndokubva ndananga kubath kunogeza.Ndakakasika kugeza kuti ndisarasane nenguva.Ndaisada kubata nguva asi ndaitoda kuti idzo nguva dzindibate ndasvika kare.Ndini uyo hutu muimba yangu yekurara ndakapfeka kachikabudura kangu.Ndakazora mafuta ndokubva ndapfeka sutu yangu yesilver,shirt ye white ndokubva ndazosunga tayi tsvuku.Handina kukangamwa ma weapons angu nekuti kana munhu uchinopihwa mission unofanira kuenda wakagadzirira.Ndakatora piston dzangu nemapanga, uye mabhomba maviri.Ipapo ndakabva ndafonerwa naClive zvikanzi tirikusangana paJoina.Ini ndikaiti hapana chakaipa ndokutora maKey emota.Ndakanetsekana nekusarudza kuti nhasi ndofamba neMazder 6 ,Toyota hilux ,BMW ,Navara kana kuti ndoenda hangu ne Range rover .Mota dzese ndainge ndinadzo mugaraji.Ndakazongosarudza hangu Toyota hilux nekuti ndiyo yandaingonzwa kuda kufamba nayo musi uyu. Ndakasvika paJoina ndokuwana chikwata chese chavapo.Takazosimuka kubva ipapo takananga ku Sheraton hotel uko kwatakasangana naMr francis.

Pages: 1 2 3

 
 • Published: 1 year ago on September 6, 2016
 • Approved By:
 • Last Modified: September 12, 2016 @ 2:24 pm
 • Filed Under: Novels
 • Tagged With: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • September 2016
  M T W T F S S
  « Aug    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

You might also like...

du

Dabula Up

Read More →
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.