Loading...
You are here:  Home  >  Novels  >  Current Article

Dabula Up

By   /  September 3, 2016  /  No Comments

 

 

DABULA-UP (Part 1) Refueled

Kufa kana kurarama nzira yeJoza(Kusina mai hakuendwe)
Stories by R.R.T(0837746446)
Yaiva bararamhanya nemheremhere vanhu kudonha vachisimuka vari zvavhiriri kukwenya pasi,kuti utarise pauri kutsika waiona chii iko kunze kwaive kwakakwidibirwa nesvisvi rerima.Kwange kuri kumhanyiramo zvaitonetsa kuti unyatsoziva kwaienda vanhu nekwavaibva yaingove chochocho mativi ese sekunge imombe dzavhundutswa dziri pakati pemasango ekumafuro.Ndaimhanya zvishoma nekuti zvaindinetsa kuti ndingagotiza chinhu or vanhu vandisingazive kuti varikubva kana kuti chinhu chacho chiri nechepapi.Chaingove chimuhukutira kunzwa nekudhumhira sezongororo bofo raitove nani ,apa ndaitiza chese chaiti kwatara padyo neni.Hwema hwerufu ndihwo hwandange ndofema manje,ndakanzwa mhere yakarohwa padyo padyo neni asi mhere yacho yaiitwa zvekuchukuchwa sekunge munhu ari kuimba ari mumota irikufamba mune mahumb mahombe.Ipapo ndakanyatsoona kuti sure nyika iyi yaita rufu ndakazvipira kuti kunyange ndingafa ndichafa ndichirwawo semurume.Zviye zvekuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana pange pasina ivo varume vacho vakange vakaita chimwe chimwe setsvina yechapungu,ndichida kuti ndizame kurebesa maziso imomo murima ndakaona zichinhu raiita sezibvute murima imomo rakangopfuurira nechepamberi pangu zvishoma,hana yakatibvuka ndavekuona rufu mumaoko angu.Ndakati regai ndichinyatsovhura bara murima imomo, ndakagumburwa ngechimwe chinhu chaitsvedza ndiye ngondongondo mvayaya muvhu,handina kutora nguva ndiri pasi ndakatanga kutsvanzvadzira kuti ndione kuti ndagumburwa nei.Pandakasvitsa zvigunwe zvangu zviviri zvepakati ndakanzwa hunyoro uye hwema hweropa hwakarova mhino dzangu.Ndakaburitsa chiphone changu chi1100 ndokulighter ndikaona arimunhu ange adyiwa musoro.Zvairatidza kuti ange adyiwa nechipuka zvakaita kuti ndishaye kwekumhanyira, ndikarangarira vakuru paye vachiti mbudzi kumedza pfura kugonda mukuro uye chave chigondora chave chimombe chinozvifurira ,ndakazvisimbisa nhema ndichiti chinouya chinoona ini kumashure handidzoki.Ndichiri mubishi kugaya zvandaizoita ndakavhiringidzwa ngechinhu chakadzvova zvine ruzha zvekuti simba mumakumbo rakapera ndichibva ndadonhera pasi.
Zuva raiita zvekubvarura pakati pemhanza dzeharahwa dzichiita zvekuvaima itwo tuchembere tuchizvuvana nemhasa kuteera mimvuri ,ipapo ndakange ndakananga kwaNyunga kushamwari yangu yakange yabva kwayaiseenza.Panotove nekachinhambo karefu zvekuti muhapwa mangu makange moita zvekutsvedza ngedikita rakange razara,iro zuva raiita kunge rabva kwarinogara raswederana nesu.Ndakasvikowana zvichinzi akange ambobuda achinobata maoko mumaraini sezvo akange atora gore rese asati ambotsika mumaraini since paakaenda.Pakange pasina chekumhanyira ndakanyatsotora nguva yangu ndichitaura naamai vaTendai avo vaitaura ngezvekunososa kumunda kwavo kwakange kwapinda mombe.Nyaya dzavo dzaitondibhowa nekuti ndange ndanzwa nesakura raiita kunge raidiridzwa nezvipoko,waiti ukarima nhasi mangwana waiona rimwe sora rotsininikira kumashure kwawabva.Akazosvika hake mukomana achiridza muridzo achitarisa tarisa rusosa nekumatanga emombe,aigodiniwo ndiye ange asara atove baba nekuti baba vake vakange vodzungaira musoro vasisawanike nepamba chaipo,vakange vatove Tockie akaenda nenyika.
Tendai akatoita zvekushamisika ichisvika pavheranda kuwana ndiripo.”Shamwari Robson kowanzwa naani kuti ndakapindira?” Ndakada hangu kumbovhara vhara asi ndakaona kuti hapana kwandaizosvika”shoko inhondo shah rinopararira”,takazorova hedu zvikwee sevakadzi vemakuhwa torangaridzana paye tiri kuchikoro 2004 tiri maform4 patakapfimba musikana mumwe chete tisingazvizive.Tendai haana kuzokwanisa kuenda kuForm 5 dambudziko ndibaba vake vange vomhanyabani uye mari yange isisipo.Hameno zvakaitika kubasa kwavaishanda nyaya iyi yekurwira zvigaro zvepabasa,vanenge vakazokurirwawo ndokufaswa chitsinga chakavapengesa.Izvi zvakaita kuti tendai atsvage basa kuti aone kubatsirawo amai vake nehanzvadzi yake kuti vasazosekwa munharaunda nekutenderera vachikumbira hupfu.Paakawana basa kwaChecheche 2005 akapedza gore racho rese asina kumbotsika pamba aingotumira mari chete.Chinangwa chandange ndafambira apa inyaya yezvataimbotaura hedu tiri kuchikoro pataichengedzerana kuyambuka mhiri kwaLimpopo kwange kwaperera vazhinji.
Pavakatipa mukana amai vacho vachipinda mukitchen kunobika ndakati ndirege kurova imbwa ndakaviga mupinyi,ngandichingoti dyo pakati pechinangwa,”Tendai ucharangarira paye gore rapfuura tichitaura nezvekupfuura gurugudheya here?”akaita zvekutarisa mudenga zvairatidza kuti aida kurangarira zvakapfuura “ok,ok i still have those papers in my file”kange kangori kaslang kataiseenzesa tichida kungorasisa vanhu vakateerera.”Saka pane here matanho awati watora maererano nepfungwa dzedu”,akatora chinguva akabata rushaya achidya mabhonzo epfungwa.Ndakamupa mukana wekuti afunge azowana kundipa mhinduro yaizondifadza kana kundigumbura,”shah inini nditori ready zvekuti ndakatopotsa ndakusiya”,ndakabudisa meso ekushamisika “zvange zvaitasei kuda kuzosiya sahwira wako?”.Akakosorera achikwenya tundebvu twake twutatu “shah murungu wangu ndiko kwaari ange ati anoda kuenda neni”.Mufaro wange wave kufashukira manje kwandiri “Shah kana pane achazokunyengera futi usandisiyawo,unongofona kuskuru uko headmaster vanozotumira shoko kuti ndiwane kufamba newe.”
Ndakatozovhaisa apo zuva rakange ronyura.Tendai akandiperekedza nyaya dzeJoni ratange tisingazive dzichitsva zvekuti kudai pane anga achiteerera aitoti zvimwe tange takatombobvako.Takazovhaisana iye odzekera kumba kwavo inini ndange ndave kurova munyodo kudzaka kwedu kwaGoko.Ndaiziva kuti kagomo kanonzi Chirimagusi kaiera saka ndakati regai ndiite zvekumhanya ndipfuure kusati kwanyanyosviba.Ndakaita zvekumhanya uku pfungwa dzairuka mazano.Zano rekutanga rakauya mupfungwa asi kuti range rakareba kuti ndizokwanisa kubata mari,repiri iri rainge richityisa asi pange pasina zvekuzviita kwanzi mari inowanika shure kweShumba.Zano iri rakange riri rekutengesa mbanje,vana babylon ndivo vanhu vandange ndotya manje asi ndakazvipira kufa kwemurume kubuda ura,uku kwange kuri kuzvisimbisa kwangu.Ok zano ravepo chakange chasara kuziva kwandaizonodzitenga dzakacheaper,musoro wakasvika pakupisa nekufunga kusvika ndasvika kumba mibvunzo ichingoti “ndodziwana kupi mbanje fast cash?”

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • September 2016
  M T W T F S S
  « Aug    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

You might also like...

secret agent

Secret Agent

Read More →
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.