Loading...
You are here:  Home  >  Novels  >  Current Article

Mwana Wangu Kani

By   /  August 19, 2016  /  No Comments

 

 

MWANA WANGU KANI! (1A)

Kwaidziya. Musi uyu kwaidziya. Vakaonekwa vachifamba vakadzi ava sezvavaisiita mazuva ose. Kuwirirana kwavo kwaive kwazonyanya, zvekuti vazhinji vaitozvishaira mupanda. Vese vari vaviri kudaro vaive nepamuviri, pamuviri patokura chaizvo zvekuti zvinana nepukini nana tauro zvanga zvanzwa nekutengwa. Vakadzi vaviri ava, vaiti vakataura, voseka, vorovana maoko, vachifamba havo zvinyoro-nyoro, sevanhu vaive vakatakura zvinorema… “Chingwa kuno! Chingwa kuno! Imi amai vane nhumbu imi! Ndati ndipei chingwa kuno! Ko munogoda kudya mega sei?” Ava ndi VaChigubhu vainguno deedzera. VaChigubhu vaive imwe harahwa so yaigara ichingoseka nekusekerera. Vaive vakura pamakore asi papfungwa vaive chanana zvacho, mucheche chaiye wanezuro uno anongomirira kuchemera mukaka. VaChigubhu vaizivikanwa nekusakwana uye nekukara zvakatonyanya. Mumwe wevakadzi ava, aiwanzodeedzwa kuti Pamela, akangocheuka ndokufinyama zvizere neruvengo nehasha. Akaridza zitsamwa rekuti kunyangwe vaChigubhu vaive munhu asina kunyatsokwana, vakabva vadzikama kuti hlo. Vakadzi vaviri ava vakaramba vachifambidzana nenhumbu dzavo vasisaseke. Mumwe wevakadzi ava, aiwanzodaidzwa kuti Martha, akacheukira VaChigubhu vaye ndokuvakandira chiwiti chinodaidzwa kuti lollipop. Pamela akafinyamisa chiso zvakare achitarisa kuna Martha, ndokuzotarisa kumberi azere kugumbuka nekusafara. Vakaenderera mberi nekunanaidzana vakadzi ava nenhumbu dzavo, vasisataudzane zvino. Vachifamba kudaro vakadarika nepamusika weimwe chembere yaibvunzisisa so, yainzi VaZvamunjanja. Chembere iyi yaive yakagara zvayo pamusika wayo, ichidziirwa nemushana yakatarisira kuti vanhu vauye vachinhonga maputi pamusika po. Payakaona Martha naPamela vavekusvika, yakasimudza musoro ndokuti… “Mamuka seiko nhai vanangu?” Pamela akacheuka, ndokufinyama zvinobuda mupepa. Apedza akapfira hake mate pasi, akatarisa kwaive naVaZvamunjanja. Akabva atanga kuwedzera kufambisa achida kuti akasike kubva pachembere iyi yaimusemesa. Martha ndiye akatozomudhonza ruoko kuti amire. “Tamuka mamukawo ambuya…” Martha akapindura. “Ko ndingabvunzewo?” VaZvamunjanja vakataura, maziso avo achibwaira bwaira nekukurumidza… “Bvunzai zvenyu…” Martha akataura hake, aine kamwe kakusekerera kekutsvagiridza. “Ko ndinogarokuonai muchingofambidzana muri vaviri kudaro mazuva ese, munenge muchimbonyanyobvepi chaizvo?” Vakabvunza VaZvamunjanja. Martha akasekerera zvekutsvagiridza zvakare ndokuti, “Ah tinenge tichibva ikoko kuma sikero, nekumboonekwa kuti zvakamira sei, ko vana kaava vatakatakura….” VaZvamunjanja vakawedzera kuunyanisa chiso vachiratidza kusatenda ndokuti… “Umm nhai vanangu, kusikero mazuva ose?” Pavakataura mashoko aya vakabva vawedzera hasha dzaPamela, uyo aive agara akatogumbuka hake nechekare. Nenhumbu yake kudaro, akabva atanga kukanhaira achienda pedyo naVaZvamunjanja. Avepedyo akabva atanga kutaura… “Munei nazvo imi? He? Ndipindurei ka nhai mbuya imi, munei nazvo zvekuti tinenge tichibva kupi?” “Ah nhai mwanangu, zvawave kutovirima, ndangobvunzawo ndichida hangu kungozivawo kuti mune….” “Kuziva chii chamunoda kuziva? Murikuda kutaimira vana vedu vatakatakura ava kuti muzovadya nhai nehuroyi hwenyu? Venyu makapedzaka, ndosaka mazino aora kudai nekudya nyama yevanhu? Siyanai nesu imi, manzwa? Ndiri seni hangu handitombodi zvekunyangadzwa ini, pengerai kwamakaroiwa manzwa?” Pamela aiita kupupa nehasha, achifemeruka zvaionekwa nepadumbu rake raive rakakura nenhumbu. Martha akangomira akabata muchiuno, achishaya kuti inhumbu here yaikonzera kuti Pamela avirime kudaro…..

MWANA WANGU KANI! (1B) ” Pengerai kwamakaroiwa manzwa?” Pamela aiita kupupa nehasha, achifemeruka zvaionekwa nepadumbu rake raive rakakura nenhumbu. Martha akangomira akabata muchiuno, achishaya kuti inhumbu here yaikonzera kuti Pamela avirime kudaro. Vakabva panzvimbo iyi vakadzi vaviri ava, vavekuita sevanokanhaira zvino. Pamuviri paive pakatakurwa ndipo paitozotadzisa vanhu kukanda nhanho sezvavaida, hamheno kuti sei hasha nekukanda nhanho zvichifambidzana kudaro. Martha akatarisa mumwe wake ndokuona akangofutisa chiso nehasha. Akaseka hake nechemumoyo. Ko aigopupei kudaro, kugumbukira vanhuwo zvavo vanongozviraramira? Pavakaramba vachifamba kudaro, pane izwi rakanzwika. Izwi iri raive nekumwe kuzhezhera kwaikonzerwa nekuwanda kwemakore ekurarama. Kunyangwepo izwi iri raive rakazhezhera, raibuda zvairatidza kuti munhu wacho airishandisa aive nechipo chekuimba. Chipo chikuru chaicho, chaive chakwenenzverwa kwemakore nemakore. Izwi iri raive rakakwidzwa zvekuti maungira chaiwo aitoitika, zvekuti paibva paita sekuti pane chaunga chaicho chirikuimba, iye aive munhu mumwechete zvake. Vakabva vamuona munhu wacho aiimba kudaro. Muimbi uyu yaive imwe chembere zvayo, yaive yasara nemazino maviri chete mukanwa. Chembere iyi yaiita kuimba yakazvitarisa pagirazi riya rinodeedzwa kuti mirror, ichizviyemura chaizvo ichisekerera. Yaiimba karwiyo kaive nemazwi aiti… “Amai ndakanaka amai Amai ndakanaka amai…” Mazwi ekarwiyo aka ainyatsobuda sezvo aisada kushandisirwa mazino kuti abude mushe. Aingoda Rurimi, mukanwa nemuromo chete kuti abude zvizere. “Ndakanaka ini ndakanaka ini Amai ndakanaka amai…” Yaiti ikaimba kudaro yosekerera, yotomboseka, ichifara zvayo iri yoga yakazvitarisa pachiringameso. Chembere iyi yaidaidzwa nezita rekuti VaMuchadei. Pamela akatarisa chembere iya ichipengereka kudaro nemufaro wekuzviyemura ndokubva awedzera kusemeswa, ndokupfira mate pasi zvakare. Akangoerekana ariradanura rino zitsamwa raiita serichakonzera kundengendeka kwenyika. VaMuchadei vakange zvino vatove pedyo pedyo nekagirazi kavo, vachizviimbira vachisekerera. Vakatarisa vakadzi vaviri ava vaive nenhumbu ndokusekerera, ndokuzoseka, mushure mezvo ndokuzorova mupururu chaiwo, vachibva vatanga kutaura nevakadzi vaviri ava. “Yilililili, vana vangu makadii? Zviso zvenyu zvinoratidza kupenya chaizvo, munozviziva here kuti Mwari vanokudai? Ndivo vakakupai zviso zvakanaka kudai, ikozvino varikutogadzirira kukupai zvipo zvevana vakanaka, hamuzvione here kuti Mwari vakanaka? Vano….” “Shut up!” Pamela akashevedzera ndokukonzera kuti VaMuchadei vaite zvekubata hana chaizvo. Vakangomira vakadaro vachiita kunge muchina wapera mabhatiri. Chiso chaPamela chairatidza kutyisa chaizvo nehasha dzaaive nadzo. Akabva atanga hake kuradanurira chembere iyi makobvu nematete… “Munopenga here imi mbuya imi? Hamusikuona here kuti tiri kubva kure takaneta? Sei masarudza kupengera patiri, mashaya kumwe kwekupengera? Tibvirei kumhepo apo!” Pamela akabva atanga kufamba akananga paive nechembere iyi, zvakaita kuti adzuurirwe nzira, nekuti aitotyisa chaizvo nehasha dzaaive nadzo. Vakazoenderera mberi nerwendo rwavo vakadzi vaviri ava nenhumbu dzavo. Vakasvika pavaiparadzana, Martha ndokuenda kwake kumba, kuchiti Pamela ndokunanga kwakewo kumba akangofuta kudaro, hasha nemoyo wake zvichitamba rure rure. Kumba kwaiendwa naMartha uku, kwaive kumba kwaaigara ari oga sezvo aisava nemurume, uye mwana aive mudumbu aisatombozivikanwa kuti baba vake ndiyani, zvaingozivikanwa naiye Martha oga. Kusiyana kwehupenyu manje, Pamela akati avekusvika pamba, ndokunzwa kunhuwirira kwenyama yaitokangwa. Akasvika ndokuvhura gonhi, ndokuona murume wake, aidaidzwa kuti Patrick Mukamba, akapfeka apron achikanga nyama ye liver inova iyo yaifarirwa nemudzimai wake Pamela. Airatidza kukanga nemoyo wese chaizvo, achida kuti mukadzi wake asviko zviruma rurimi nekunakirwa. Patrick paakaona wake mudzimai, yake svovi nembabvu yadzoka, akanzwa mufaro uchipfachukira mukati memoyo wake, ndokunzwa moyo wake uchiwedzera kuda mudzimai wake aive nepamuviri uyu. Akambosiya mapoto ndokuita zvekumhanya chaizvo, achimhanyira chipondamoyo chake… “My sweetheart, you are back! How was it?” Akadaro Patrick, achimbundira Pamela uyo akaramba akangopora pora ndokuzongoti.. “It was okay.” “Ko kuzenge usiri kufara wani nhai sweetie wangu, inga mwana wedu arikukura wani mudumbu umu?” Patrick akataura achingosekerera zvakazara nerudo, achibaya baya dumbu zvinyoro nyoro nekagunwe. Pamela akangofinyamisa chiso ndokuriradanura zvakare, rino zitsamwa raiita serichafundisa imbwa kuseka. “Ko kuzenge urikutoridza tsamwa wani nhai sweetie wangu?” Pamela akafinyama zvakare ndokuti.. “Ah zvinobhohwa izvi, pandanga ndichibva kuClinic ndanga ndichingosangana nemazivanhu anobhohwa, mazivanhu anongotaura zvinobhohwa.” Patrick akambundira mudzimai wake zvakare ndokumubhabhadzira kumusana achibva ati.. “Take it easy sweetheart, siyana navo vanhu vasingade kukuona uchifara.” Pamela akazofamba ndokupinda hake mumba yemukati. Patrick akambomira akatarisa mukadzi wake achishamisika kuti nei mukadzi wake aive akatsamwa kudaro musi uyu. Akazongoti nechemumoyo.. ‘Ndozvavanoita vakadzi kana vane pamuviri, hamheno zvinenge zvichiita kamwana mudumbu imomo…’ Zvekutsamwa kwemukadzi wake hazvina kunyanya kumudya moyo nekuti aifara. Aifarira kuti mukadzi wake akange azobatira pamuviri, at last. Vakange vapedza makore mashanu vachitsvaga mbereko. Makore mashanu iwayo vachishaya mwana, hama dzanga dzatosuduruka nechikonzero chekuti vaisada mukadzi asingabereke. Pamela aive nepamuromo, saka hama dzakagara dzatomusvipa, kuchiti kushaya mbereko ndiko kwakazenge kwamuita chiseko chaicho, hama dzemurume ndokumusema. Patrick akange anzwa nekurairidzwa kuti arambe mukadzi atsvage mumwe asiri ‘ngomwa’ , asi aingoita nharo achiti.. “Mukadzi wangu ndomuda akadaro…” Nokudaro, hama dzakange zvino dzairamwa nyaya yacho. Zvakadaro, Patrick aingoti hake anoda mukadzi wake asi chokwadi chaive chekuti mukadzi aive padambudziko rekusadiwa, kusemwa chaiko nekuda kwekusabereka. Aigarorohwa ano mazimbama nekutukwa achinzi, “Ndosaka usingaite vana, kungotsvukira pasina,mazikutsvuko! Mazimweya ekumusha kwenyu haadi kuti ugare pamurume iwe!” Misodzi yaibva yangoerera, mwana wevanhu otanga kufunganya kuti akapara mhosva yei, yaimutadzisa kuita mwana ichiita kuti vanhu vamuseme kudaro. Hupenyu hwake hwakange hwakazara nemisodzi nekuda kwekushaya mbereko, asi apa zvakange zvoitika zvino. Nhumbu yakange yavepo. Patrick akange ogara zvino achitsvaga kuti oita sei kuti afadze mukadzi wake uyu, akange azoita nhumbu at last. Akaenderera mberi nekukanga liver yaifarirwa nemukadzi wake Pamela. Zvakabikwa asi hazvina akadya…. “Zvino manje urikudei nhai sweetheart?” “Ini nhasi ndirikunzwa kuda matumbu chaiwo, matumbu emombe nemaguru. Ndibikire matumbu sweetheart…” Patrick akamhanya sechindumurwa akananga pa butcher. Ko, aigotadziswa nei kumhanya? Mukadzi wake akange avepedyo nekuve nemwana zvino, nekudaro aifanira kutopihwa zvaaida, panguva chaiyo yaaizvida. Zvakauiwa nazvo matumbu nemaguru, ndokukwatiswa kusvika zvaibva. “Saka ndokubikira sadza here sweetie?” Akabvunza Patrick. “Ehee bikai sadza daddy, nzara yangu yatonyanya ndofunga mwana wangu arikuto complainer mudumbu imomo.” Akamhanya mhanya Patrick Mukamba achibikira wake wemoyo. Mukadzi akange ave mambo zvino, mambokadzi chaiye nekuda kwepamuviri. “Ah sweetie, wanyanya kunonoka iwe, handichadi matumbu ini, ndave kutoda beans, ndibikirei beans daddy…” “Baked beans here?” “Aihwa sweetie ndirikuda dziye dze brown dzinowanikwa pamusika.” Patrick akasvotekana zvikuru asi pakange pasina zvekuita. Wekurambira ndopanga pasina. Zvaidiwa na Madhamu ndizvo zvaitofanira kuitwa. Akamhanya zvakare pamusika ndokutenga beans ndokudzikwatisa. “Ah, ndanga ndichida dzakadaro dzisina madomasi ini sweetie, ko wadii kutanga wandibvunza usati waita izvi nhai sweetie ?Watoporonga so. Horaiti chindipa hako dzakadaro, sadza handicharide ini, ndirikungoda beans chete dzakadaro, wauya ne polony here?” Mazuva akafamba, mwedzi mipfumbamwe ikaswedera, mwedzi yekuti vana vazoone nyika. Rimwe zuva,muna Nyamavhuvhu, pari pakati pehusiku chaipo, Patrick akatorara hake pedyo newake, akatanga kunzwa kushanyarika shanyarika nekugomera. “Patrick Patrick, ndirikurwadziwa ini! Sweetheart kani…” “Chii Pamela? Chii sweetie?” “Sweetheart kani, mudumbu mangu hameno zvamuri kuita.” Ambulance yakafonerwa ndokusvika, Pamela ndokumhanyiswa ku Labour. Sezvineiwo, panguva imwechete yo Pamela paakamhanyiswa ku labour, Martha, shamwari yakewo, aitove mu labour zvakare, aripakati pekutounza mwana pane ino nyika. Patrick akamhanya mhanya ndokushaya zvokuita. Mukadzi wake akaendeswa mukati iye ndokunzi asare panze. Akangomira panze po achifamba famba achifemeruka, ndokuzogara pachibhenji imomo mu corridor. “Please please mubate mukadzi wangu zvakanaka, ndiye oga mufunge zvenyu please please…” Patrick akachema chema hake achiraira vana chiremba. Nguva dzaive pana 0014hrs apo Pamela akapinda mu labour. Patrick akasara panze achingofamba famba, nguva ndokufamba zvakatonyanya. Martha aivepowo pachipatara chimwechete zvakare, achinzwa marwadzo ekubara mwana. Dzakafamba nguva ndokusvika pana 0307hrs, Patrick ndokuona vamwe Dhokotera vainzi Dr Mafaro vachibva maive nemukadzi wake… “Doctor, doctor! Arisei mukadzi wangu? Mupenyu here mukadzi wangu, hamuna kumuuraya here imi?” “Dzikamai baba imi, mukadzi wenyu arimo umu, anoita zvakanaka.” Dzafamba nguva, Patrick achingobwaira bwaira, achitambisa kagumbo achimirira kuudzwa kuti, ‘Makorokoto mukadzi wako ave nemwana!’ Dzakaramba dzichidaro nguva kufamba, ndokusvika pana 0600hrs, Doctor vakabuda nechemukati vachisekerera chaizvo ndokuti…. “VaMukamba, toti makorokoto ka, mukadzi wenyu abatsirwa, ave nemwana mukomana.” “Matii Doctor?” “Ndati mukadzi wenyu ave nemwana mukomana.” “Yes!” Patrick akatadza kuzvidzora ndokusvetuka mudenga. Akarovanisa maoko ndusvetuka zvakare, achibva ati, “Yeah!” Akamhanya ndokusvikoerekana ambundikira Doctor vaye. “Doctor thanks thanks! That’s what I have been waiting for! Yes! Mwana mukomana, yes!” Akabva ada kumhanya achinopinda maive nemukadzi wake. “Aihwa vaMukamba dzokerai uko! Hamupindwe imomo!” “Ah nhai doctor, munogoti hamupindwe sei imi mabvamo? Ndirikuda kuona mwana wangu kaini!” Patrick akataura aine mufaro wakawedzerwa. “Aiwa, mwana mucha muona zvenyu. Ndauya ne message yabva kumukadzi wenyu, ati anenzara, anoda kuti mumubikire chikafu chaanoda, hanzi munochiziva chaanoda, saka hanzi muende kumba kunomubikira chikafu chaanoda.” “Ah Doctor, manje ndirikuda kuona mwana kaini?” “Mwana haasati ave kuonekwa ikozvino, endai zvenyu munobika.” Patrick akamhanya akananga kuma combi. Akasvika kumba ndokutanga kushaya kuti obikei zvakare. “Paye sweetie akaramba liver kauyu, saka ndobika matumbu? Kana kuti beans? Umm but hazviibve rega ndingobika liver…” Akabika liver ndokubika mupunga. Zvekudya zvakarongedzwa murume mukuru ndokubuda mumba achimhanya. Chinangwa chake aida kuona mwana wake. Mwana waaive amirira kwemakore mashanu akange azosvika zvino. Akasvika ndokusvikorairidzwa mekupinda, akaona Pamela akagara pamubhedha, akabada kamwana mumaoko. Kamwana aka kaitochema zvako. “Hey hey my sweetheart, mwana wedu here uyu?” Patrick akataura hake achigamuchidzwa kamwana kaye. Akakatarisa kamwana kaye, ndokuona kakafanana naye zvisina mukare akamboona. Zvese twunzeve nekahuma, nekachirebvu, aingove Patrick pachezvake. Juburiketi chaiyo. Akaramba akakatarisa karusvava aka. Patrick akaita seachabuda misodzi chaiyo nekufara. Akati hake nechemumoyo… ‘Mwana uyu ndamupihwa naMwari, nhasi ndinoti minamato yangu yanzwikwa, kusekwa kwangu kwazopera zvino, ndinoda kumutumidza kuti Given, for unto me he has been given by God.’ “Hey sweetie, nhasi ndirikufara wena!” Akataura Patrick. “Shuwa here sweetie?” Paida akabvunza achisekerera hake, kunyangwepo airatidza kuneta zvakanyanya. “Eh sha ndingatadze here kufara ndakabata mwana wangu mumaoko kudai?” Patrick akamboenderera mberi nekusekerera ndokuzoti.. “Ah sweetie, ndanga ndatokanganwa, kufarisa kauku, ndakuigira zvokudya, ndauya ne rice ne liver, unozvida here sweetie?” “Ndipe ndidye sweetie, nzara yanga yave kutondikuvadza, chikafu chepano ndachitadza ini, ndoda zvinobikwa na sweetie wangu Patrick.” “Pane iro juice randakuigira handiti iwewe unoda ma 100% juice ka sweetie?” Patrick akatambidza Pamela chikafu ndokusekerera. Pamela akazotarisa kuna Patrick ndokuti… “Ah sweetie sha, sad news, Martha aita miscarriage.” “Ah hey, inga zvakatooma nhai, ko hanzi zvakonzerwa nei?” “Ah hameno, Doctor vangoti zvakonzerwa ne ‘uterine abnormalities’.” Patrick akambotora nguva achinzwira Martha, sahwira wemukadzi wake tsitsi, asi hazvina kuenda kure. Nhamo yemumwe hairamirwi sadza, musi uyu waive musi wake wekufara nekuti kubva zuva iri aive ave kunzi ‘ Baba Given..” Nguva dzekubuda dzakazosvika. Patrick akabata karusvava ndokudungamidzana nemudzimai wake vakananga kumba. Vave pamusuwo vakabva vasanga na Martha. Martha paakangoona Pamela, akamhanya ndokusvikowira mumaoko aPamela achichema achiti,”MWANA WANGU KANI !” Martha akamboramba achichema kudaro, Pamela achimubhabhadzira achimusimbisa. Akati apedza kuchema, Patrick akaswedera pedyo na Martha ndokuti.. “Chinyarara hako, Mwari vane chinangwa nazvo, zvinoita hazvo zvakanaka..” Paaitaura kudaro akangogumha bendekete ra Martha zvishoma, Pamela akati adumbirwa zvake mwana wemuera mbizi. “Ah don’t touch her! Patrick! Iwe Martha, usabatwe na Patrick, handitimbodi zvangu! Iiih, usandikwidze hasha kani, chibva pano izvezvi Martha! Hausikuzvinzwa here Martha, ibva pano izvezvi ndisati ndakukanganisa nechibhakera!” Martha akangomira akatarisa kuna Pamela, achishaya kuti ishamwari yake here yaimudai, panguva yakaoma kudai. Misodzi inopisa yakayerera, Martha ndokutanga kufamba achibva pavaviri ava, vaviri vanenge vatatu nekamwana. Patrick akangoramba akamira achiratidza kupererwa. Ko nei mukadzi wake aidaro? “Ko nhai Pamela, wamudarirei iye ari panguva yakaoma kudai?” “Ah ah Patrick, handitombodi zvangu! I don’t trust that woman, anoda kundikanganisira mwana wangu. Anondikanganisira MWANA WANGU KANI!”

Pages: 1 2 3 4 5 6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • August 2016
  M T W T F S S
      Sep »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

You might also like...

secret agent

Secret Agent

Read More →
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.