Loading...
You are here:  Home  >  Novels  >  Current Article

Most Wanted: Lost Bag

By   /  August 19, 2016  /  No Comments

 

 

Story by Cyclops. (0717823197)

Chapter 1 [ lost beg] Magetsi takavharirwa nenyaya yekusabhadhara iyoyi.Ini semwana wechikoro zvakandivhiringidza zvakanyanya nekuti ndainge ndakatarisana ndebvunzo dzangu dze O‘level saka pakuverenga ndainge ndotoshandisa kenduru kuti ndiwane chiedza.Mumwe musi ndakamuka nguva dzangu dzemazuva ese na1 dzepakati pehusiku kuti ndiverenge.Nguva idzi ndainyanya kudzifarira nekuti kunze kunenge kwati zi-i pasina kana ruzha zvekuti bhuku rinonatsa kupinda mumusoro.Ndakati regai nditange neScience ndozopinda muMaths nekuti ndiwo ma subjects andainge ndakati sarirei zvakanyanya.Ndichiripakati pekuzvomora bhuku rangu mubag ndakanzwa noise yaibva panze ichiita sezvikopokopo zvaimhanyisana mudenga.Ndipo pandakada kudongorera nepahwindo asi imwe pfungwa yakanditi “Don’t do that!! Unofira mahara.” Ipapo hana yangu yakatanga kurova kunge disco.Ndakashaya kuti chii chirikuitika mudenga imomo.Ndipo pandakanzwa kutii Dhi-i nechekugarden redu retsunga.Hamheno kuti chii chainge chadonhera ikoko.Ndichiripakati pekushushikana nekupishana mupfungwa, Amai vangu vakabva vamukawo mushure mekunzwa ruzha urwu. “Tobias mwanangu, uchiri wakamuka nanhasi.”vakadaro amai vachifamba kuuya kuKitchen kwandaiverengera.”Yes mum,Ndatomuka manje manje kuti ndiverenge manje ndavakutotya nekuda kwezvikopokopo zvirikumhanyisana mudenga.” Ndakadaro ndavakubva pahwindo. Amai vakauya vakandibata pabendekete rangu ndokutaura zvinyoronyoro kuti “Don’t worry son, hapana chinombotiwana pano,If God is for us who can be against us?”.Ndakanzwa kudziirwa nemashoko amai vangu zvekuti kutya kwese kwakabva kwapera.Amai vangu vaimiramira sababa zvese namai.kunyangwe hazvo hurombo hwataiva nahwo hwaitionesa chitsvuku, hapana musi wandakamborara nenzara.Mumwe musi ndikanzi idya madora iwayo mwanangu ndiwo aripo nhasi.Kana zvakadzorawo musi iwowo ndonzi nhasi tinematemba mwanangu.Ndo life yandainge ndatojaira iyoyo.Ini semwanakomana handina kumboda kumirira kuti amai vaonendondo vega asi ndakabva ndatangawo kagarden ketsunga kuti zvityise. Amai vakadzokera kunorara ini ndokusara hangu ndichisolver ma iniquity angu asi pfungwa dzangu dzaingofunga nezvechinhu chainge chadonhera mugarden.Ndakazongoti regai ndinorara,ndozozviona mangwana.Asi chakandishamisa ndechekuti hope hadzina kuuya.Ndaiti ndakambotarisa kurudyi,ndopidiguka ndotarisa kurubotswe.Ndini uyo ndatarisa mudenga.Kudzamara ndazongoti “Ahh regai ndimuke ndinoona kuti chii chadonhera mugarden mangu.Ipapo nguva dzainge dzava kuma4 dzemangwanani pandakabuda ndakabatidza kenduru rangu.Ndichingoenda panze ndakanzwa kamhepo kachifefetera zvekuti candle rangu rakabva radzima..Ndakaita zvekufambisa ndakananga kugarden ikoko.Ndakasvika padhuze ndokuona beg hombe reblack. Ndakarohwa nehana ndikatya kana kurivhura.Ndakamboda kunomutsa moms asi ndakazongoti kwete regai ndizvionere zvirimukati ndega.Ndipo pandakazokanuka mushure mekuona gurumwandira remari,pfuti uye mune imwe homwe maiva negold.Ndakasimudza musoro ndichiita zvekumhanyisa. maziso kunge tsotsi.Ndakatakura beg riya ndokuenda naro mumba.Ndichingoti pindikiti padoor ndiye dhumha-dhumha naAmai vangu ndakatakurana nezi bag riya. “Tobie wa wa what is that?” Vakabvunza amai.Ini ndakangoramba ndakarova serious.Ndipo pandakada kufamba kuenda kuroom kwangu. “Iwe ndati chii chirimubeg umu.Wariwana kupi beg iroro makuseni ano.”vakadaro amai vachidhonza beg racho. ” Dont worry amai, mirai ndiende naro mumba” ndakadaro ndichikakatana navo kuti vasiye beg.”I have to worry mwanangu coz haungangopinde neBeg randisingazive mumba mangu.Ndati tione zvirimubeg umu.”Vakadaro amai ndokubva vandivhura nayo mbama padama ini ndokusiya beg riya rikasvika richidonhera pasi. Ndakadzedzereka ndichidzokera panze.Amai vakabva vamhanyira kuvhura beg riya ndokuonawo mari irimukati nepfuti. “Iwe Tobias,Tobieeee” Ini ndakapindura nenzwi riripasi. “Mhaaaaa”Ipapo amai vangu vakazotaura nehasha “Come back here”..Ndakamhanya kudzokera mumba muye.Ndokusvika ndichitarisana naAmai vangu mumaziso chaimo. “My son can you explain about this beg” vakadaro amai. “Shiiiiiiiii, taurirai pasi mhani mhamha, beg iri rakadonhedzwa nechikopokopo nezuro mugarden.huyai muone parakadonhera.”Ndakadaro ndava kuvadhonza ruoko kuti tiende tese kugarden. “Eyehwa hakuna zvakadaro,taura kuti waba beg iri kupi.Ndakakuudza kutii nenyaya yekuchiva zvinhu zvisiri zvako.Ukachiva zvichakutuma kuti ube mwanangu.Chiona zvawaita izvi heeeeeeee lalalalalalalaal blablablabla”Vakatanga kupopota amai ini ndichingovadhonza chete takananga kugarden.Tichisvika ini ndikati “Right,Apa ndipo padonhera beg mum.”Ipapo ndakaona amai vangu vachiratidza kupera simba.Ndakabva ndavadhonza zvekare kudzokera navo mumba.Ivo havana kuzotaura zvakawanda. Takaita chinguva takangotarisa beg iri pasina kana aitaura chinhu. “Saka totoendaka nebeg iri kupolice mwanangu tinotaura kuti rakadonha nezuro.”vakadaro amai vangu.Ini ndainge ndava kutofunga zvekumberi nebeg iroro zvekuti nyaya yakataurwa naAmai vangu ndainge ndisisachade kuinzwa. “No, no mum lets keep this beg”ndakadaro ndichifamba kuenda kunovhura beg racho kuti ndinatse kuona mari futi…… Vachisvika ne helicopter yavo vakawana Nzondora akamirira beg.Vakadzika muchikopokopo mushe ndokuenda kunosangana neNzondora. “Mabudirira here murwendo rwenyu.”Akadaro Nzondora achitaura naMike naMusiza. Ipapo Musiza akasekerera ndokuti “it was not easy shefu asi tarwa sevarume.vamboedza kuti mhanyisawo nechikopokopo chavo asi vatadza wena. Mike can you go back and take the beg pliz” Musiza akataura mashoko akafada Nzondora nekuti beg iroro raidiwa chaizvo.Mike akamhanya kudzokera ku helicopter ndokusvikotarisa tarisa.Akaita chinguva asati adzoka zvinova vakashamisa Musiza.”Mike,Mike asi ririkurema here” akadaro Musiza…”No, handisi kutoriona beg racho shamwari.”Akadaro Mike. Ipapo Nzondora akashamisika kuti ndezvipi zvavakutaurwa nevakomana.Musiza akamhanyawo kudzokera kuHelicopter akanoona kuti chokwadi beg hakuchina…”So we lost the beg” akadaro Musiza ndokutanga kuzunguza musoro.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • August 2016
  M T W T F S S
      Sep »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

You might also like...

secret agent

Secret Agent

Read More →
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.