Loading...
You are here:  Home  >  Novels  >  Current Article

NYADZI DZINOKUNDA RUFU

By   /  August 4, 2016  /  No Comments

 

NYADZI DZINOKUNDA RUFU Story by Nyasha Zimunya..remanyemwe Cyclops (0717823197) ”Nyasha! Nyasha! Chimuka ugadzirire kuenda kuchikoro, tumwe tukomana kwezera rako twasomuka kare iwe unorara kunge dahwa sei?” vakadaro Amai vangu vaChihera nenzwi riripamusoro. Ini ndakazomuka hangu asi ndakanga ndichirikuda zvekurara. Ndakatora chikadabura changu ndikapfeka ndokusimuka ndakananga kunogeza.ndakaita chopu chopu semunhu anga ati nonokei ndokupfeka hembe dzangu dzekuchikoro. Ndichirikusunga shangu dzangu dzakanzwa amai achindidana kuti ndiuye kuzodya. Ndakanyemwerera nekuti pamutambo wepasi pemhuno apa ndinopafarira chaizvo, saka nekudaro ndakasiya zvandaiita ndomhanyira kuKitchen uko kwaibva kamunhuwi kemazai kainhuwirira chaizvo. Ndapedza Kudya ndakaoneka amai ndoenda kuchikoro. Ndatifambe fambe ndakadarika imba iya yekunaka maningi.Asi zvinongonzi vagari vepamba ipapo havarare nekuti vakabata mushonga,ndiko kuya kwatinoti kuromba. Ndakamboyeverwa zvangu nekunaka kwemba iyi zvekuti ndakapotsa ndatsikwa nebhasikoro.’’ Iwe mupfanha hautarise kwaunoenda sei uchifamba kunge chigutsu, aah ndiwe Nyasha ndanga ndisina kumboona kuti ndiwe.Dai anga ari mumwe munhu asiri iwe ndanga ndichida kusiya ndambomutsemura nembama” Akadaro Shumba achiseka hake. Kana neni ndakazosekererawo ndoti “ ndiregererei mukoma ndanga ndoyevedzwa nemba iyi yakanaka chaizvo. Handifungi kuti muno muMufakose mune imba yakanakirana nayo kana nemubudiriro umu handifungi kudaro.Takapesana iye oenda kumba ininiwo ndomhanyira kuchikoro kuBudiriro sekondari uko kwandaiita fomu 4. Ndakazoshamisika kuona mumwe mukadzi achindidarika achimhanya achifemereka chaizvo. Aiva mukadzi mukobvu.kumeso kwake handina kunge ndakuona asi ndakazongoona gotsi chete. Ndichirimubishi rekumuongorora kudaro ndakazongoona ozvikandira muchitima ndiye bhagu.Musoro wake wakamboenda mudenga ndokuzodondera pachigwenzi.Izvi zvakandishamisa nekuti yakanga iringuva yangu yekutanga kuoona zvakadai. Ndakabatwa nekutya kukuru apa ndaibvunda kunge rutsanga rurimumvura.Ndichirikutya kudaro chigumwe chake chakadonhera patsoka yangu yekurudyi .Ndakasvetuka kunge datya ndichidzokera kumashure.Ndakabva ndati regai ndinomhangara kumapurisa nyaya iyi nekuti chitima hachina kumira. Ndipo pandakarova tsoka ndibereka ndakananga kuMarimba police station. Bhidhiri bhidhiri dhiiiiii ndini uyo muhofisi yemapurisa.” Constable Revesai batsirai mupfanha uyo” Vakadaro Commissioner Masvinu vakavhura ziso kunge richabuda. Murume uyu anga akashata zvekuti wanga usingambo mutarise kaviri kana katatu. Kumeso kwake kwakanga kune mavanga kunge munhu akadzimirwa fodya kumeso..”Ehoyi shefu regai nditaure naye” akadaro Revesai achimhanyira kwandiri. Ini ndanga ndongofemereka kunge munhu anga achifudza mbada.Dikita raitogona kuzadza mabhaketi matatu chaiwo.. “Comrade kwakana here zvamangosvika muchizviwisira pasi kudai” ndakamboita sendisina kuzvinzwa.Akabva apamhidza zvekare nenzwi riripamusoro zvikanzi “ ndirikutaura nemi vakuru” achindisimudza musoro sezvo ndanga ndakatarisa pasi “ndati taura nyaya yakusvitsa pano nekuti wakapfeka uniform unofanira kunge urikuchikoro”Akadaro Revesai..muchinda uyu akanga arimuchinda mutema kunge tsubvu ane mhino refu nemuromo wakarembera kunge muswe wemombe.. ndakabva ndati ´aah nda nda ndanga ndichienda ku ku kuchikoro , mumwe mukadzi aah ahh ahh adhumwa nechitima izvezvi ” apa ndaidedera.” Zvikanzi watii? Wati mukadzi adhumwa nechii? Taurisa mfanha”… Ndakazopihwa mapurisa maviri kuti tiende tese kunjanji kuya. Zuva rakanga rorovera pamusoro, patakasvika vanhu vatova mavhu nemarara vakaungana pekuitika mashiripiti paya.. “ Ehe nhai pane munhu afira pano honai gumbo iro” akadaro Revesai achiudza Diana mumwe wemapurisa. Vakabva vatora maplastic mumota ndokutanga kuisa nhengo dzemushakabvu..pakamboshaikwa tsoka ndokuzoenekwa yarasikira mumunda wechibage waiva pedyo nenjanji. ”Maidei! Maidei Kani wadarirei kundirwadzisa? Amaihweeeeeee amaihweee kani” akadaro mumwe mukadzi achiridza mhere kunge mwana atorerwa chitoi chake..akasvika akatanga kudhonza mupurisa Revesai ndokuzobatwa nevamhu kuti amire maitiro aya..munhu uyu akati ndiye Tete vemushakabvu..” Ende maidei askana ndozvawabvira kumba uchimhanya izvozvo? aaah zvinorwadza izvi” Mapurisa vakaona kuti vanhu vazhinji vaungana ndokuti kuna Tete vaya pindai mumota tonotaurira kumberi.Inini ndakanga ndamira kuseri kwevanhu ndichida kusara panoenda vamwe..Ndakazonzwazvonzi “mupfanha wekureba uya aripi.ngaauye tiende nekuti ndiye hwitinesi yedu” Ndakabva ndanopindawo mumota..mota ndokurohwa zvebasa…………….. “Aaah ungandibvunze zvaNyasha ndaswera pano here? Handiti iwe ndiwe Amai vacho unofanira kunge kuchiziva.” Vakadaro baba vangu vakabata musuwa wesadza. ” Ayewa Hazvinzwarwo baba vemwana handiti ngangoti mwana abuda achienda kuchikoro makuseni nanhasi haasi adzoka! dai tango….” Vakabva vagamwa naBaba vasati vapedza zvikanzi ” Iye Nyasha wacho kungobuda kandebvu kamwechete ikako akutozviona kunge akura.” Vakambokosora ndokuda kuenderera mberi asi amai vakazovamisa zvikanzi “Chitangai mapedza kudya baba munodzipwa nesadza” Pakamboita chinguva munhu wese akanyarara zvekuti waingonzwa kutamba kweshaya chete. ”Totoendakaa kumba kweshamwari yacho Scott pamwe varivese..” Apa baba vakasekerera zvikanzi wauyawo nepfungwa yakanaka wena.Vakabuda ndokundundurudzana vakananga kumba kwanaSkott asi vakasvikoudzwa kuti ” nhasi handina kumbomuona haana kuuya kuchikoro apa akaenda nebhuku rangu nezuro”Baba na mai vakatarisana kunge zvidhori ndokubva vadzokera kumba…”Haaa hatingambotemeswe musoro nemunhu anozvifungira, pamwe achadzoka kumba hake” vakadaro Mudhara. “ Idyawo bhanana iri mupfanha ndazviona kuti wapusa nenzara” Akadaro Revesai achindipa bhanana rakakura kunge jongwe chairo.” Maita basa mukoma mayamura mweya waMwari” ndakataura izvi ndichisverera bhanana riya.Ndapedza kudya ndakadaidzwa naVaMasvinu vekushata vaye nechemumoyo ndakangoti “ nhasi zvangu” .Ndakapinda muhofisi mavo ndokutanga kundibvunza mibvunzo..” Young men wati waona mukadzi achizvikandidzira muchitima? Inini ndaingopindura ndichiti hangu. Saka mukadzi uyu wambotaura naye here? “kwete ndangomuona achimhanya kunge munhu arikutiza jeri asi handina kumbohwereketa naye ini” ndakambofunga kuti pamwe mvura yavekunaya nekuti murume uyu anotaura achisvipa svipa.Zvisineiwo ndakabva ndanzi ndiende kumba asi ndaizodiwa paKamba mangwanani chaiwo.. Akanga ari manyama amire nerongo kumba KwavaMabhaudhi pavakanzwawo kuti mwana wavo azvidhumhisa nechitima akasara mafufu chete.Mumwe nemumwe aichema mestaera yake vamwe vachideketera.Asi kune murume mumwe chete akange achifara zvake “Yaaa zvaiwana ngwarati, aiti isu tisu tisingadewo mari nhai! Kaishaina nemotokari isu tichifamba netsoyota..Ini murume mukuru kuita man’a anokwana bond coin. Haaaaa ndakakagona kanzenza kemunhu.Aaah regai ndingonyebedzerawo kuchema zvipfuure tiwane kugovana Zviro izvozvo zvaaishaina nazvo” Komunhu uyu anofara panguya yakaomera vamwe kudai anofarireiko? Koinini pandichasvika kumba vana Mudhara vachatii? Ngatimirirei chimwe chitsauko after Easter tiverenge zvinotevera Story by wenyu Cyclops (0717823197)

Pages: 1 2

 
 • Published: 2 years ago on August 4, 2016
 • Approved By:
 • Last Modified: August 5, 2016 @ 7:01 am
 • Filed Under: Novels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • August 2016
  M T W T F S S
      Sep »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

You might also like...

secret agent

Secret Agent

Read More →
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.